Ε.Κ.Ε.

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Δελφοί-Δίστομον

O δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη.

Ε.Κ.Ε.

Για τη ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ, η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πρακτική. Η αδιάκοπη προσπάθεια της Εταιρείας εκφράζεται και με τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιώνστις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, με την εξασφάλιση ασφαλούς και σύγχρονου εργασιακού χώρου για τους εργαζομένους της και με τη συνεχή προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Η Εταιρία ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ δραστηριοποιείται στην εξόρυξη βωξίτη από υπόγεια μεταλλεία.

Λόγω της μορφής, της δραστηριότητας και του μεγέθους της, καθώς και της γειτνίασης της με περιοχές ιδιαίτερης ευαισθησίας, προστατευόμενες από το δίκτυο Natura 2000, το ‘Δελφικό τοπίο’ και τον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού, παρουσιάζει πολλαπλό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

Στα πλαίσια της προοπτικής για την βιώσιμη ανάπτυξη, ο σεβασμός προς το περιβάλλον αποτελεί, προτεραιότητα ίσης σημασίας με την ασφάλεια του Προσωπικού, τις οικονομικές επιδόσεις και την ικανοποίηση του Πελάτη.

Για το σκοπό αυτό η Διεύθυνση μελετά και θεσπίζει μια πολιτική περιβάλλοντος η οποία αποτελεί τη βάση για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015 και περιλαμβάνει τη διαχείριση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης.

Με την πολιτική αυτή η Εταιρία δεσμεύεται για :

 • Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης (εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις, αποφάσεις υπουργείων) . Ειδικά οι αποφάσεις των αρμόδιων υπουργείων σε θέματα αδειοδότησης δραστηριότητας περιλαμβάνουν τους αρχαιολογικούς χώρους, εκτάσεις Natura κλπ.
 • Την προστασία του Περιβάλλοντος , συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης, κατά την άσκηση της παραγωγικής της δραστηριότητας με την υιοθέτηση προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου μόνιμης ή τυχαίας ρύπανσης ή περιβαλλοντικών ατυχημάτων και την κατάρτιση σχεδίων δράσης για τον περιορισμό ή την εξάλειψη ενδεχόμενων επιπτώσεων περιβαλλοντικών ατυχημάτων.
 • Την ειδική δέσμευση για αξιοποίηση βρόχινων όμβριων υδάτων και υπογείων υδάτων εργοταξίων .
 • Την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.
 • Τη συνεχή βελτίωση του ΣΠΔ ώστε να βελτιώνονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις.
 • Την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η Πολιτική Περιβάλλοντος βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών και ανασκοπείται τακτικά από τη Διεύθυνση.

Βρείτε την Πολιτική Περιβάλλοντος ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ ΕΔΩ.

 

 

Η Υγεία και Ασφάλεια κατά την εργασία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Κουνουκλιά με αντικείμενο «Λειτουργία γραφείων, αποθήκης και κεντρικού συνεργείου και εξόρυξη βωξίτη υπόγειας εκμετάλλευσης» αποτελούν πάντα πρώτη προτεραιότητα.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο τομέα αυτό και τη σημαντική μείωση του αριθμού των ατυχημάτων κατά τα τελευταία χρόνια, συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών μας.

Με τη δημιουργία αλλά και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ) που είναι δομημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018, ταυτόχρονα με την δέσμευση της συμμόρφωσης με τις σχετικές συμβάσεις του ILO* (155, 176). Η Διεύθυνση της εταιρείας δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς της συνθήκες εργασίας και να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες, ώστε όλοι να εργαζόμαστε σ’ ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, χωρίς εργατικά ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες.

Βασικές μας δεσμεύσεις αποτελούν :

 • Η αναγνώριση και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων σε κανονική αλλά και σε μη κανονική λειτουργία, όπως επίσης και η λήψη μέτρων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό τους και τη μείωση της επικινδυνότητας.
 • Η αντιμετώπιση των ενδεχόμενων απειλών και η αξιοποίηση των όποιων ευκαιριών σχετικά με την υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία.
 • Ο σεβασμός των νομοθετικών απαιτήσεων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, των εφαρμοζόμενων προτύπων, των εσωτερικών διαδικασιών και οδηγιών, καθώς και των λοιπών υποχρεώσεων συμμόρφωσης που δεσμεύουν την εταιρεία.
 • Η ανοικτή, διαρκής και διαφανής επικοινωνία, διαβούλευση και συμμετοχή του προσωπικού μας, για όλα τα θέματα που αφορούν στην Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα της κατανόησης των κινδύνων και των ασφαλών πρακτικών της εργασίας τους και το δικαίωμα να την αρνηθούν ή να την σταματήσουν όταν αυτή είναι ανασφαλής.
 • Η συνεπής και συστηματική επιθεώρηση των διεργασιών, της οργάνωσης, των διαδικασιών και των οδηγιών του ΣΔΥΑΕ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση και βελτίωσή τους, ο σεβασμός των κανόνων και η επίτευξη των στόχων που θέτουμε κάθε φορά.

Η συνειδητή δέσμευση του καθενός μας, της Διεύθυνσης και όλου του προσωπικού της εταιρείας και των συνεργατών της, είναι να διατηρήσουμε την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία σαν πρώτη προτεραιότητα πάντα και παντού με βασικό στόχο το «μηδέν» ατύχημα από τις διεργασίες και τις δραστηριότητές μας.

Αυτή η δέσμευση είναι βασική προϋπόθεση για τη συνεχή βελτίωση του ΣΔΥΑΕ των επιδόσεων μας.

Η Υγεία και η Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.
*- ILO: Διεθνής Οργανισμός Εργασίας

Βρείτε την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ ΕΔΩ.

Αποκαταστάσεις Εκμεταλλεύσεων Μεταλλείων

Πριν από την έναρξη κάθε νέας μεταλλευτικής δραστηριότητας εκπονούνται Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης, βάσει των οποίων υλοποιούνται οι φάσεις όχι μόνο της εξόρυξης, αλλά και της αποκατάστασης. Αρχικά, προσδιορίζονται με ακρίβεια τα σημεία όπου θα γίνει η εξόρυξη και που στη συνέχεια θα γίνει αποκατάσταση, ενώ ο σχεδιασμός της κάθε εκμετάλλευσης γίνεται προκειμένου να υπάρξει η μικρότερη δυνατή αλλοίωση στο περιβάλλον και το τοπίο. Επίσης, γίνεται ακριβής χαρτογράφηση της μορφής και του είδους της βλάστησης, ώστε η αποκατάσταση να γίνει με τα δεδομένα του τοπικού οικοσυστήματος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η διάρκεια αποκατάστασης του τοπίου μίας μεταλλευτικής περιοχής εξαρτάται από το κλίμα, την τοπογραφία και το έδαφος της περιοχής. Η αποκατάσταση ξεκινά με την αναπλήρωση των σημείων που έχουν γίνει εκσκαφές με στείρα υλικά που προέκυψαν κατά την εξόρυξη, τα οποία μεταφέρονται από τους χώρους που είχαν προσωρινά τοποθετηθεί. Στη συνέχεια γίνεται διαμόρφωση του χώρου προς αποκατάσταση, με μορφοποίηση υλικών που έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του τοπίου και τις προβλέψεις της εγκεκριμένης μελέτης. Όπου απαιτείται εμπλουτίζεται το έδαφος με χώμα, που αγοράζεται ή μεταφέρεται από άλλα σημεία για το σκοπό αυτό, ενώ περιφράσσονται οι προς αποκατάσταση εκτάσεις για προστασία της βλάστησης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σποράς και φύτευσης τοποθετείται δίκτυο ποτίσματος για τη συντήρησή των φυτών, τα οποία βρίσκονται υπό συνεχή φροντίδα για ένα χρονικό διάστημα κάποιων ετών, ενώ αντικαθιστώνται τα φυτά που δεν ευδοκίμησαν.

45 χρόνια αποκαταστάσεων

Η ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ ασχολείται συστηματικά από το 1972 με την αποκατάσταση, ενώ δεν υπάρχει καμία ολοκληρωμένη εκμετάλλευση της που να μην έχει αποκατασταθεί. Η δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα αποκατάστασης συνοπτικά έχει ως εξής:

 • Αποκατάσταση 25 υπόγειων και 16 επιφανειακών εκμεταλλεύσεων συνολικής επιφάνειας 2.290 στρεμμάτων, ενώ άλλες 7, έκτασης 610 στρεμμάτων, βρίσκονται σε εξέλιξη
 • Φύτευση συνολικά 1.124.000 δενδρυλλίων (έως 31.12.2017)
 • Τοποθέτηση περίφραξης μήκους 72.500 μέτρων και 678 χιλιομέτρων συστήματος (ή δικτύου) ποτίσματος
 • Επιστροφή 882 αποκατεστημένων στρεμμάτων στα αρμόδια δασαρχεία
 • Συνεργασία με αναγνωρισμένα μελετητικά γραφεία για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης
 • Μόνιμη συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια, οργανισμούς και ΑΕΙ
 • Επιλογή συνεργατών με εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies