Ε.Κ.Ε.

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Δελφοί-Δίστομον

O δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη.

Ε.Κ.Ε.

Για τη ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ, η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πρακτική. Η αδιάκοπη προσπάθεια της Εταιρείας εκφράζεται και με τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιώνστις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, με την εξασφάλιση ασφαλούς και σύγχρονου εργασιακού χώρου για τους εργαζομένους της και με τη συνεχή προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Η Εταιρία ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ δραστηριοποιείται στην εξόρυξη  βωξίτη από υπόγεια μεταλλεία.

Λόγω της μορφής, της δραστηριότητας και του μεγέθους της, καθώς και της γειτνίασης της με περιοχές ιδιαίτερης ευαισθησίας, προστατευόμενες από το δίκτυο Natura 2000, το Δελφικό τοπίο  και τον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού, παρουσιάζει πολλαπλό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

Στα πλαίσια της προοπτικής για την βιώσιμη ανάπτυξη, ο σεβασμός προς το περιβάλλον αποτελεί, προτεραιότητα ίσης σημασίας με την ασφάλεια του Προσωπικού, τις οικονομικές επιδόσεις και την ικανοποίηση του Πελάτη.

Για το σκοπό αυτό η Διεύθυνση μελετά και θεσπίζει μια πολιτική περιβάλλοντος η οποία αποτελεί τη βάση για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001.

Με την πολιτική αυτή η  Εταιρία δεσμεύεται για :

 • την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης (εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις) 

 • την προστασία του Περιβάλλοντος , συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης, κατά την άσκηση της παραγωγικής της δραστηριότητας με την υιοθέτηση προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου μόνιμης ή τυχαίας ρύπανσης ή περιβαλλοντικών ατυχημάτων και την κατάρτιση σχεδίων δράσης για τον περιορισμό ή την εξάλειψη ενδεχόμενων επιπτώσεων περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

 • την ειδική δέσμευση για αξιοποίηση βρόχινων όμβριων υδάτων και υπογείων υδάτων εργοταξίων .

 • Την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

 • τη συνεχή βελτίωση του ΣΠΔ ώστε να βελτιώνονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της

 • την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων της

 Η Πολιτική Περιβάλλοντος βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών και ανασκοπείται τακτικά από τη Διεύθυνση.

 

 

Για τη ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ, η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, με αποτέλεσμα η Εταιρεία να διαθέτει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες σοβαρότητας/ συχνότητας ατυχημάτων στον κλάδο των μεταλλείων.

Σκοπός και καθημερινή δέσμευση για την Εταιρεία είναι το «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ και ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  ΝΟΣΗΜΑ».

Στο πλαίσιο αυτό, με τη δημιουργία, αλλά και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας, σύμφωνα με το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2007, η Διεύθυνση της Εταιρείας εργάζεται για τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

Βασικές δεσμεύσεις του συστήματος αυτού αποτελούν:

 • Η Αναγνώριση και Αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων σε κανονική, αλλά και σε μη κανονική λειτουργία, όπως επίσης και η λήψη μέτρων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό τους.
 • Η Συμμόρφωση προς τις νομοθετικές απαιτήσεις για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, τα  πρότυπα, τις εσωτερικές διαδικασίες και οδηγίες.
 • Η Ανοικτή, Διαρκής και Διαφανής Επικοινωνία, για όλα τα θέματα που αφορούν στην Υγεία και στην Ασφάλεια στην εργασία.
 • Η  Συστηματική μέτρηση, αξιολόγηση και προσπάθεια μείωσης των επιπέδων έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες και η συνεχής παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων.
 • Η Συνεπής και συστηματική επιθεώρηση των διεργασιών, της οργάνωσης, των διαδικασιών και των οδηγιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση και βελτίωσή τους και ο σεβασμός των κανόνων.
 • Η Εκπαίδευση όλου του προσωπικού και των συνεργατών σε θέματα ασφαλείας.

Η συνειδητή δέσμευση της Διεύθυνσης και όλου του προσωπικού της Εταιρείας και των συνεργατών της, είναι να διατηρήσουμε την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία σαν πρώτη προτεραιότητα πάντα και παντού. Αυτή η δέσμευση είναι βασική προϋπόθεση για τη συνεχή  βελτίωση  των επιδόσεων μας. Ως αποτέλεσμα της συνειδητής αυτής δέσμευσης, η ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των πρώτων εταιριών παγκοσμίως στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Η Υγεία και η Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

 

Δείκτης Σοβαρότητας Ατυχημάτων
Πατήστε πάνω στην εικόνα για να κατεβάσετε το αρχείο με τους δείκτες

Αποκαταστάσεις Εκμεταλλεύσεων Μεταλλείων

Πριν από την έναρξη κάθε νέας μεταλλευτικής δραστηριότητας εκπονούνται Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης, βάσει των οποίων υλοποιούνται οι φάσεις όχι μόνο της εξόρυξης, αλλά και της αποκατάστασης. Αρχικά, προσδιορίζονται με ακρίβεια τα σημεία όπου θα γίνει η εξόρυξη και που στη συνέχεια θα γίνει αποκατάσταση, ενώ ο σχεδιασμός της κάθε εκμετάλλευσης γίνεται προκειμένου να υπάρξει η μικρότερη δυνατή αλλοίωση στο περιβάλλον και το τοπίο. Επίσης, γίνεται ακριβής χαρτογράφηση της μορφής και του είδους της βλάστησης, ώστε η αποκατάσταση να γίνει με τα δεδομένα του τοπικού οικοσυστήματος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η διάρκεια αποκατάστασης του τοπίου μίας μεταλλευτικής περιοχής εξαρτάται από το κλίμα, την τοπογραφία και το έδαφος της περιοχής. Η αποκατάσταση ξεκινά με την αναπλήρωση των σημείων που έχουν γίνει εκσκαφές με στείρα υλικά που προέκυψαν κατά την εξόρυξη, τα οποία μεταφέρονται από τους χώρους που είχαν προσωρινά τοποθετηθεί. Στη συνέχεια γίνεται διαμόρφωση του χώρου προς αποκατάσταση, με μορφοποίηση υλικών που έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του τοπίου και τις προβλέψεις της εγκεκριμένης μελέτης. Όπου απαιτείται εμπλουτίζεται το έδαφος με χώμα, που αγοράζεται ή μεταφέρεται από άλλα σημεία για το σκοπό αυτό, ενώ περιφράσσονται οι προς αποκατάσταση εκτάσεις για προστασία της βλάστησης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σποράς και φύτευσης τοποθετείται δίκτυο ποτίσματος για τη συντήρησή των φυτών, τα οποία βρίσκονται υπό συνεχή φροντίδα για ένα χρονικό διάστημα κάποιων ετών, ενώ αντικαθιστώνται τα φυτά που δεν ευδοκίμησαν.

45 χρόνια αποκαταστάσεων

Η ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ ασχολείται συστηματικά από το 1972 με την αποκατάσταση, ενώ δεν υπάρχει καμία ολοκληρωμένη εκμετάλλευση της που να μην έχει αποκατασταθεί. Η δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα αποκατάστασης συνοπτικά έχει ως εξής:

 • Αποκατάσταση 25 υπόγειων και 16 επιφανειακών εκμεταλλεύσεων συνολικής επιφάνειας 2.290 στρεμμάτων, ενώ άλλες 7, έκτασης 610 στρεμμάτων, βρίσκονται σε εξέλιξη
 • Φύτευση συνολικά 1.124.000 δενδρυλλίων (έως 31.12.2017)
 • Τοποθέτηση περίφραξης μήκους 72.500 μέτρων και 678 χιλιομέτρων συστήματος (ή δικτύου) ποτίσματος
 • Επιστροφή 882 αποκατεστημένων στρεμμάτων στα αρμόδια δασαρχεία
 • Συνεργασία με αναγνωρισμένα μελετητικά γραφεία για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης
 • Μόνιμη συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια, οργανισμούς και ΑΕΙ
 • Επιλογή συνεργατών με εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία