Περιβαλλοντική Πολιτική

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Δελφοί-Δίστομον

O δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη.

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Εταιρία ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ δραστηριοποιείται στην εξόρυξη βωξίτη από υπόγεια μεταλλεία.

Λόγω της μορφής, της δραστηριότητας και του μεγέθους της, καθώς και της γειτνίασης της με περιοχές ιδιαίτερης ευαισθησίας, προστατευόμενες από το δίκτυο Natura 2000, το ‘Δελφικό τοπίο’ και τον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού, παρουσιάζει πολλαπλό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

Στα πλαίσια της προοπτικής για την βιώσιμη ανάπτυξη, ο σεβασμός προς το περιβάλλον αποτελεί, προτεραιότητα ίσης σημασίας με την ασφάλεια του Προσωπικού, τις οικονομικές επιδόσεις και την ικανοποίηση του Πελάτη.

Για το σκοπό αυτό η Διεύθυνση μελετά και θεσπίζει μια πολιτική περιβάλλοντος η οποία αποτελεί τη βάση για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015 και περιλαμβάνει τη διαχείριση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης.

Με την πολιτική αυτή η Εταιρία δεσμεύεται για :

  • Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης (εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις, αποφάσεις υπουργείων) . Ειδικά οι αποφάσεις των αρμόδιων υπουργείων σε θέματα αδειοδότησης δραστηριότητας περιλαμβάνουν τους αρχαιολογικούς χώρους, εκτάσεις Natura κλπ.
  • Την προστασία του Περιβάλλοντος , συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης, κατά την άσκηση της παραγωγικής της δραστηριότητας με την υιοθέτηση προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου μόνιμης ή τυχαίας ρύπανσης ή περιβαλλοντικών ατυχημάτων και την κατάρτιση σχεδίων δράσης για τον περιορισμό ή την εξάλειψη ενδεχόμενων επιπτώσεων περιβαλλοντικών ατυχημάτων.
  • Την ειδική δέσμευση για αξιοποίηση βρόχινων όμβριων υδάτων και υπογείων υδάτων εργοταξίων .
  • Την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.
  • Τη συνεχή βελτίωση του ΣΠΔ ώστε να βελτιώνονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις.
  • Την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η Πολιτική Περιβάλλοντος βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών και ανασκοπείται τακτικά από τη Διεύθυνση.

Βρείτε την Πολιτική Περιβάλλοντος ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ ΕΔΩ.

 

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies