Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Δελφοί-Δίστομον

O δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη.

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Η Υγεία και Ασφάλεια κατά την εργασία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Κουνουκλιά με αντικείμενο «Λειτουργία γραφείων, αποθήκης και κεντρικού συνεργείου και εξόρυξη βωξίτη υπόγειας εκμετάλλευσης» αποτελούν πάντα πρώτη προτεραιότητα.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο τομέα αυτό και τη σημαντική μείωση του αριθμού των ατυχημάτων κατά τα τελευταία χρόνια, συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών μας.

Με τη δημιουργία αλλά και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ) που είναι δομημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018, ταυτόχρονα με την δέσμευση της συμμόρφωσης με τις σχετικές συμβάσεις του ILO* (155, 176). Η Διεύθυνση της εταιρείας δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς της συνθήκες εργασίας και να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες, ώστε όλοι να εργαζόμαστε σ’ ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, χωρίς εργατικά ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες.

Βασικές μας δεσμεύσεις αποτελούν :

  • Η αναγνώριση και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων σε κανονική αλλά και σε μη κανονική λειτουργία, όπως επίσης και η λήψη μέτρων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό τους και τη μείωση της επικινδυνότητας.
  • Η αντιμετώπιση των ενδεχόμενων απειλών και η αξιοποίηση των όποιων ευκαιριών σχετικά με την υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία.
  • Ο σεβασμός των νομοθετικών απαιτήσεων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, των εφαρμοζόμενων προτύπων, των εσωτερικών διαδικασιών και οδηγιών, καθώς και των λοιπών υποχρεώσεων συμμόρφωσης που δεσμεύουν την εταιρεία.
  • Η ανοικτή, διαρκής και διαφανής επικοινωνία, διαβούλευση και συμμετοχή του προσωπικού μας, για όλα τα θέματα που αφορούν στην Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα της κατανόησης των κινδύνων και των ασφαλών πρακτικών της εργασίας τους και το δικαίωμα να την αρνηθούν ή να την σταματήσουν όταν αυτή είναι ανασφαλής.
  • Η συνεπής και συστηματική επιθεώρηση των διεργασιών, της οργάνωσης, των διαδικασιών και των οδηγιών του ΣΔΥΑΕ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση και βελτίωσή τους, ο σεβασμός των κανόνων και η επίτευξη των στόχων που θέτουμε κάθε φορά.

Η συνειδητή δέσμευση του καθενός μας, της Διεύθυνσης και όλου του προσωπικού της εταιρείας και των συνεργατών της, είναι να διατηρήσουμε την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία σαν πρώτη προτεραιότητα πάντα και παντού με βασικό στόχο το «μηδέν» ατύχημα από τις διεργασίες και τις δραστηριότητές μας.

Αυτή η δέσμευση είναι βασική προϋπόθεση για τη συνεχή βελτίωση του ΣΔΥΑΕ των επιδόσεων μας.

Η Υγεία και η Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.
*- ILO: Διεθνής Οργανισμός Εργασίας

Βρείτε την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ ΕΔΩ.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies