Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Δελφοί-Δίστομον

O δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη.

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Για τη ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ, η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, με αποτέλεσμα η Εταιρεία να διαθέτει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες σοβαρότητας/ συχνότητας ατυχημάτων στον κλάδο των μεταλλείων.

Σκοπός και καθημερινή δέσμευση για την Εταιρεία είναι το «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ και ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  ΝΟΣΗΜΑ».

Στο πλαίσιο αυτό, με τη δημιουργία, αλλά και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας, σύμφωνα με το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2007, η Διεύθυνση της Εταιρείας εργάζεται για τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

Βασικές δεσμεύσεις του συστήματος αυτού αποτελούν:

  • Η Αναγνώριση και Αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων σε κανονική, αλλά και σε μη κανονική λειτουργία, όπως επίσης και η λήψη μέτρων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό τους.
  • Η Συμμόρφωση προς τις νομοθετικές απαιτήσεις για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, τα  πρότυπα, τις εσωτερικές διαδικασίες και οδηγίες.
  • Η Ανοικτή, Διαρκής και Διαφανής Επικοινωνία, για όλα τα θέματα που αφορούν στην Υγεία και στην Ασφάλεια στην εργασία.
  • Η  Συστηματική μέτρηση, αξιολόγηση και προσπάθεια μείωσης των επιπέδων έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες και η συνεχής παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων.
  • Η Συνεπής και συστηματική επιθεώρηση των διεργασιών, της οργάνωσης, των διαδικασιών και των οδηγιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση και βελτίωσή τους και ο σεβασμός των κανόνων.
  • Η Εκπαίδευση όλου του προσωπικού και των συνεργατών σε θέματα ασφαλείας.

Η συνειδητή δέσμευση της Διεύθυνσης και όλου του προσωπικού της Εταιρείας και των συνεργατών της, είναι να διατηρήσουμε την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία σαν πρώτη προτεραιότητα πάντα και παντού. Αυτή η δέσμευση είναι βασική προϋπόθεση για τη συνεχή  βελτίωση  των επιδόσεων μας. Ως αποτέλεσμα της συνειδητής αυτής δέσμευσης, η ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των πρώτων εταιριών παγκοσμίως στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Η Υγεία και η Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

 

Δείκτης Σοβαρότητας Ατυχημάτων
Πατήστε πάνω στην εικόνα για να κατεβάσετε το αρχείο με τους δείκτες