Αποκαταστάσεις Εκμεταλλεύσεων Μεταλλείων

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Δελφοί-Δίστομον

O δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη.

Αποκαταστάσεις Εκμεταλλεύσεων Μεταλλείων

Αποκαταστάσεις Εκμεταλλεύσεων Μεταλλείων

Πριν από την έναρξη κάθε νέας μεταλλευτικής δραστηριότητας εκπονούνται Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης, βάσει των οποίων υλοποιούνται οι φάσεις όχι μόνο της εξόρυξης, αλλά και της αποκατάστασης. Αρχικά, προσδιορίζονται με ακρίβεια τα σημεία όπου θα γίνει η εξόρυξη και που στη συνέχεια θα γίνει αποκατάσταση, ενώ ο σχεδιασμός της κάθε εκμετάλλευσης γίνεται προκειμένου να υπάρξει η μικρότερη δυνατή αλλοίωση στο περιβάλλον και το τοπίο. Επίσης, γίνεται ακριβής χαρτογράφηση της μορφής και του είδους της βλάστησης, ώστε η αποκατάσταση να γίνει με τα δεδομένα του τοπικού οικοσυστήματος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η διάρκεια αποκατάστασης του τοπίου μίας μεταλλευτικής περιοχής εξαρτάται από το κλίμα, την τοπογραφία και το έδαφος της περιοχής. Η αποκατάσταση ξεκινά με την αναπλήρωση των σημείων που έχουν γίνει εκσκαφές με στείρα υλικά που προέκυψαν κατά την εξόρυξη, τα οποία μεταφέρονται από τους χώρους που είχαν προσωρινά τοποθετηθεί. Στη συνέχεια γίνεται διαμόρφωση του χώρου προς αποκατάσταση, με μορφοποίηση υλικών που έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του τοπίου και τις προβλέψεις της εγκεκριμένης μελέτης. Όπου απαιτείται εμπλουτίζεται το έδαφος με χώμα, που αγοράζεται ή μεταφέρεται από άλλα σημεία για το σκοπό αυτό, ενώ περιφράσσονται οι προς αποκατάσταση εκτάσεις για προστασία της βλάστησης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σποράς και φύτευσης τοποθετείται δίκτυο ποτίσματος για τη συντήρησή των φυτών, τα οποία βρίσκονται υπό συνεχή φροντίδα για ένα χρονικό διάστημα κάποιων ετών, ενώ αντικαθιστώνται τα φυτά που δεν ευδοκίμησαν.

45 χρόνια αποκαταστάσεων

Η ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ ασχολείται συστηματικά από το 1972 με την αποκατάσταση, ενώ δεν υπάρχει καμία ολοκληρωμένη εκμετάλλευση της που να μην έχει αποκατασταθεί. Η δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα αποκατάστασης συνοπτικά έχει ως εξής:

  • Αποκατάσταση 25 υπόγειων και 16 επιφανειακών εκμεταλλεύσεων συνολικής επιφάνειας 2.290 στρεμμάτων, ενώ άλλες 7, έκτασης 610 στρεμμάτων, βρίσκονται σε εξέλιξη
  • Φύτευση συνολικά 1.124.000 δενδρυλλίων (έως 31.12.2017)
  • Τοποθέτηση περίφραξης μήκους 72.500 μέτρων και 678 χιλιομέτρων συστήματος (ή δικτύου) ποτίσματος
  • Επιστροφή 882 αποκατεστημένων στρεμμάτων στα αρμόδια δασαρχεία
  • Συνεργασία με αναγνωρισμένα μελετητικά γραφεία για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης
  • Μόνιμη συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια, οργανισμούς και ΑΕΙ
  • Επιλογή συνεργατών με εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies