Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δίνει το «παρών» στη στήριξη υποδομών και δράσεων για την κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αναγνωρίζοντας ότι η διάχυση βασικών Αξιών και προτύπων στην εφοδιαστική της αλυσίδα αποτελεί βασικό συστατικό της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, δημοσιεύει την πρώτη έκδοση του «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών» της. Οι Αρχές λειτουργίας της Εταιρείας σε θέματα Προμηθειών, που περιγράφονται στο συγκεκριμένο Κώδικα του Τομέα Μεταλλουργίας της, απορρέουν από τις διαχρονικές επιχειρηματικές αξίες  της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Για την Εταιρεία, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην προώθηση της Περιβαλλοντικής Προστασίας, στη Διασφάλιση της Υγείας & της Ασφάλειας, στην εξασφάλιση ορθών Εργασιακών Πρακτικών, στην ενίσχυση της Διαφάνειας και στην παρεμπόδιση της Παιδικής και Καταναγκαστικής εργασίας όπως και στην εφαρμογή καλών πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης, στην αλυσίδα εφοδιασμού της, γεγονός που αποφέρει αμφίδρομα οφέλη.

Η Πολιτική Προμηθειών που ακολουθεί η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, δεν κάνει διάκριση μεταξύ τοπικών και μη προμηθευτών. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Τομέας δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, η στήριξη των τοπικών προμηθευτών αποτελεί βασική της πρακτική. Ο όρος «τοπικός προμηθευτής» για την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναφέρεται στους προμηθευτές και συνεργάτες της Εταιρείας, που βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιοχής που ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα και η οποία επεκτείνεται προοδευτικά, ανάλογα με τις ανάγκες της, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Τα κριτήρια, που ακολουθεί η Εταιρεία στην επιλογή των προμηθευτών του Τομέα Μεταλλουργίας της, χαρακτηρίζονται από αξιοκρατία και διαφάνεια και είναι:

  • η Τιμολογιακή Πολιτική,
  • η Ποιότητα των προϊόντων,
  • η Εξυπηρέτηση του Πελάτη,
  • η Συμμόρφωση με τον «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών» της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και
  • η Συνολική εικόνα στην αγορά του εκάστοτε συνεργάτη.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, στοχεύει με συνέπεια στην έγκαιρη πληρωμή των προμηθευτών και των συνεργατών της, όπως ορίζεται στις συμβάσεις, που συνάπτονται. 

Δείτε εδώ τον «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών» της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ