Εταιρική Υπευθυνότητα

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δίνει το «παρών» στη στήριξη υποδομών και δράσεων για την κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Εταιρική Υπευθυνότητα

Για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως θεωρία και δράση, είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη δυναμική της. Η δέσμευση της να φροντίζει για την ευημερία των ανθρώπων της, την εξέλιξη της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος διέπει κάθε εκδήλωση της επιχειρηματικής στρατηγικής της. Ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, η Εταιρεία επενδύει και πρωτοπορεί με δράσεις σε τρεις βασικούς άξονες: την Ασφάλεια και την Υγιεινή της Εργασίας σε συνδυασμό με την Πρόληψη Κινδύνων, το Περιβάλλον και την Υποστήριξη των Τοπικών Κοινωνιών.

Η επιχειρηματική ανάπτυξη του Τομέα Μεταλλουργίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) συμβαδίζει άρρηκτα με τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Αειφόρου Ανάπτυξης. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες Ε.Κ.Ε. της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, με τις αντίστοιχες επιμέρους προτεραιότητες ανά άξονα.

Άξονες και Προτεραιότητες ΕΚΕ