Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δίνει το «παρών» στη στήριξη υποδομών και δράσεων για την κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Για την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, η προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ» σε όλους τους Τομείς της εξελίσσεται διαρκώς. Η Εταιρεία διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, κατά το πρότυπο OHSAS 18001 και ΕΛΟΤ 1801, και εργάζεται διαρκώς για τη βελτίωσή του μέσα από μια σειρά δεσμεύσεων που, ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνουν:

  • τον απόλυτο σεβασμό στις νομοθετικές απαιτήσεις, τα πρότυπα και τις εσωτερικές οδηγίες
  • τη συνεχή αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων και τη λήψη απαιτούμενων μέτρων για την αντιμετώπισή τους
  • τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας του προσωπικού και τη συμμετοχή του σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα
  • την προώθηση ποιοτικών προληπτικών ενεργειών
  • την ανοικτή και διαφανή επικοινωνία πάνω σε θέματα ασφάλειας ανάμεσα στη Διεύθυνση και τις αντίστοιχες επιτροπές των εργαζομένων

Οι δεσμεύσεις αυτές μεταφράζονται σε δράσεις με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης σε τρεις άξονες:

  1. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα των καθημερινών ενεργειών
  2. Επαγγελματικοί κίνδυνοι
  3. Συμπεριφορές

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Τομέας Μεταλλουργίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ως ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, έχει επανειλημμένα διακριθεί για τις υψηλότερες επιδόσεις στην ασφάλεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου και το Διεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου.