Εργασιακός Χώρος

Αναζήτηση Κουμπί αναζήτησης

Εφαρμογή συλλογής αρχείων
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δίνει το «παρών» στη στήριξη υποδομών και δράσεων για την κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Εργασιακός Χώρος

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό των Τομέων της στη μέχρι τώρα σταθερή εξελικτική της πορεία, έχει υιοθετήσει ένα οργανωμένο πλαίσιο πολιτικών, στο οποίο στηρίζεται η συστηματική αξιοποίηση, αλλά και η ανάπτυξη όλων των εργαζομένων τους. Η διαρκής προσπάθεια της Εταιρείας για ουσιαστική βελτίωση του εργασιακού της περιβάλλοντος, οι ειδικές παροχές, οι εκπαιδευτικές δυνατότητες και η δέσμευση στις αρχές της ισότητας και των ίσων ευκαιριών δημιουργούν ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον για κάθε εργαζόμενο, στο οποίο δεν έχουν θέση περιστατικά άνισης μεταχείρισης.

Παράλληλα, η Εταιρεία φροντίζει να δίνει προτεραιότητα στις προσλήψεις των εργαζομένων της, τόσο του εργατοτεχνικού, όσο και του υψηλόβαθμου προσωπικού της, από τις κοινότητες των περιοχών που δραστηριοποιείται.

Για την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, η προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ» σε όλους τους Τομείς της εξελίσσεται διαρκώς. Η Εταιρεία διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, κατά το πρότυπο OHSAS 18001 και ΕΛΟΤ 1801, και εργάζεται διαρκώς για τη βελτίωσή του μέσα από μια σειρά δεσμεύσεων που, ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνουν:

  • τον απόλυτο σεβασμό στις νομοθετικές απαιτήσεις, τα πρότυπα και τις εσωτερικές οδηγίες
  • τη συνεχή αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων και τη λήψη απαιτούμενων μέτρων για την αντιμετώπισή τους
  • τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας του προσωπικού και τη συμμετοχή του σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα
  • την προώθηση ποιοτικών προληπτικών ενεργειών
  • την ανοικτή και διαφανή επικοινωνία πάνω σε θέματα ασφάλειας ανάμεσα στη Διεύθυνση και τις αντίστοιχες επιτροπές των εργαζομένων

Οι δεσμεύσεις αυτές μεταφράζονται σε δράσεις με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης σε τρεις άξονες:

  1. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα των καθημερινών ενεργειών
  2. Επαγγελματικοί κίνδυνοι
  3. Συμπεριφορές

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Τομέας Μεταλλουργίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ως ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, έχει επανειλημμένα διακριθεί για τις υψηλότερες επιδόσεις στην ασφάλεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου και το Διεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου.